[vc_row][vc_column width=”1/2″][wgl_double_headings title_color=”#252525″ subtitle_color=”#ff7d00″ title=”Algemene voorwaarden”][wgl_spacing spacer_size=”30px”][wgl_custom_text font_size=”16″]INLEIDING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden Professionele Klanten, hierna Algemene Voorwaarden genoemd, regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder, zijnde Hans / hanspunt (DE BOECK,Hans), en de onderneming of beoefenaar van een vrij beroep, en of consument hierna klant/abonnee genoemd, vanaf diens aanvraag van een internetproduct of -dienst. Zij maken deel uit van de overeenkomst en zijn toepasselijk op alle daarmee verband houdende rechtshandelingen.

1.2 Wijzigingen of aanvullingen op verzoek van de klant/abonnee gelden slechts indien zij schriftelijk door Hans werden bevestigd.

1.3 Algemene Voorwaarden die door de klant/abonnee worden gehanteerd, worden door Hans uitdrukkelijk van de hand gewezen.[/wgl_custom_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][wgl_custom_text font_size=”16″][/wgl_custom_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][wgl_custom_text font_size=”16″]

 

 1. OMSCHRIJVING DIENSTEN

2.1 Hans geeft aan de klant/abonnee de mogelijkheid om tegen betaling van de door haar vastgestelde tarieven een ruim scala van dienst(en)en te verkrijgen, zoals niet-gelimiteerd opgesomd: e-mail, (dedicated) webhosting, …

 

2.2 De technische specificaties van voornoemde diensten, alsmede de bijzondere voorwaarden verbonden aan het gebruik ervan, worden beschreven online op de website www.hanspunt.be en in de handleiding of in de documenten die op verzoek van de klant/abonnee ter beschikking gesteld worden, en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

2.3 Diensten hebben geen gegarandeerde snelheden, tenzij specifiek vermeld. De Hans meegedeelde maximum download- en upload snelheden zijn louter informatief en hebben geen enkele juridische waarde. De klant/abonnee erkent dat de individuele werkelijke snelheden die uiteindelijk zullen worden behaald door meerdere externe factoren worden bepaald, zoals de aard van de internetverbinding, de fysieke kwaliteit van en de afstand tussen het aansluitpunt op de locatie van de klant/abonnee en de centrale, het interne netwerk van de klant/abonnee (de computerinstallatie, binnenbekabeling …) en alle andere niet aan Hans toerekenbare factoren.

 

 1. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Aan kennelijke verschrijvingen in een offerte of (prijs)opgave kan de klant/abonnee geen rechten ontlenen. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de klant/abonnee buiten die termijn de offerte accepteert, heeft Hans het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen overeenkomst wenst te sluiten.

3.2 Bestellingen worden pas door Hans als aanvaard beschouwd, en dit overeenkomstig onderhavige voorwaarden, wanneer zij :

 • Ofwel door een gemachtigde van Hans schriftelijk worden bevestigd;
 • Ofwel door de klant/abonnee schriftelijk worden bevestigd middels de ondertekening van een offerte;
 • Ofwel door de klant/abonnee elektronisch worden bevestigd op het einde van de online bestelprocedure;
 • Ofwel gevolgd worden door uitvoering door Hans.

 

3.3 Hans behoudt zich het recht voor een aanvraag van toegang tot een dienst(en) te weigeren in de volgende gevallen:

 

 • De informatica-installaties van de klant/abonnee en/of de telecommunicatie-installaties, inzonderheid het telecommunicatienetwerk, laten de levering van de dienst(en) niet of moeilijk toe;
 • De klant/abonnee of zijn eventuele gevolmachtigde weigert zich te identificeren en het bewijs van een domicilie of een vaste verblijfplaats binnen de Europese Unie te leveren op basis van officiële documenten;
 • De klant/abonnee respecteert de verplichtingen niet die krachtens een andere overeenkomst betreffende een door Hans geleverde dienst op hem rusten, of heeft hier in het verleden blijk van gegeven;
 • De klant/abonnee kan niet bewijzen dat hij meerderjarig is en beschikt niet over de schriftelijke toestemming van een van zijn ouders of van zijn voogd;
 • De klant/abonnee respecteert de verplichtingen niet die krachtens een andere overeenkomst met Hans op hem rusten.

 

3.4 De klant/abonnee erkent dat hij bij de onderhandelingen door Hans volledig werd ingelicht en dat hem alles duidelijk werd uiteengezet aangaande de mogelijkheden en beperkingen van de door hem bestelde dienst(en).

 

3.5 De aangeduide prijs is vast en onveranderlijk.

 

3.6 Meerwerken worden bewezen, hetzij door een schriftelijke overeenkomst, hetzij door uitvoering door Hans. Indien Hans op verzoek of met instemming van klant/abonnee werkzaamheden, andere prestaties of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is overeengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties of leveringen door de klant/abonnee aan Hans worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Hans of zullen, in geval een vaste prijs is afgesproken, de meerkosten in rekening worden gebracht. Hans is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 

 

 

 

 1. VERREKENING VAN DE FACTUUR

4.1 Alle facturen zijn netto betaalbaar op het tijdstip vermeld op de factuur.

 

4.2 De eenmalige en periodieke tarieven die de klant/abonnee moet betalen worden bij het sluiten van de overeenkomst vastgesteld.

 

4.3 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en, behoudens anders vermeld, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

4.4 Behoudens anders schriftelijk bepaald, vereisen de diensten de betaling van een opstartkost waarna een periodieke facturatie van het abonnementsgeld voor de levering van de dienst volgt.

 

4.5 De klant/abonnee met een hostingabonnement met gelimiteerd trafiek per maand zal, bij overschrijding van de in het abonnement overschreden trafiek, per begonnen gigabyte (GB) gefactureerd worden voor het extra verbruik. De prijs per GB wordt vermeld op de orderbevestiging alsook op de pagina van de klant/abonnee.

 

4.6 De verrekening van de factuur geschiedt in principe en behoudens specifiekere schriftelijke bepalingen jaarlijks en vooraf, waarbij de klant/abonnee per e-mail of via zijn my Hans pagina een factuur ontvangt. Betalingen gebeuren aldus jaarlijks en op voorhand, behoudens anders overeengekomen.

 

4.7 Elke partij heeft het recht de uitvoering van de verbintenissen naar de andere partij toe te onderbreken in geval van in gebreke blijven. Dergelijke onderbreking stelt de andere partij niet vrij van het nakomen van zijn verbintenissen.

 

Indien de klant/abonnee de factuur niet tijdig betaalt, is Hans gerechtigd om de klant/abonnee op elk moment schriftelijk te herinneren aan het verstrijken van de vervaldatum van de factuur en hem uit te nodigen om binnen een redelijke termijn de verschuldigde betaling te verrichten. De eerste schriftelijke herinnering is gratis. De kosten voor de daaropvolgende schriftelijke herinneringen zullen maximaal € 20,00 bedragen.

 

Vanaf de vervaldag van de factuur tot de volledige betaling, is de klant/abonnee van rechtswege verwijlinteresten verschuldigd op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur. De verwijlintresten worden berekend tegen de wettelijke interestvoet.

 

Indien de klant/abonnee binnen de gestelde termijn geen gevolg geeft aan een gebeurlijke ingebrekestelling en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in de ingebrekestelling aan Hans heeft kenbaar gemaakt, is Hans gerechtigd om de dienstverlening te onderbreken. Hans zal de klant/abonnee geen kosten aanrekenen voor een onderbreking wegens wanbetaling. Voor de reactivering van de dienstverlening na een onderbreking wegens wanbetaling is Hans gerechtigd om de klant/abonnee een bedrag van maximaal € 300,00 inclusief BTW aan te rekenen.

 

In het geval dat tijdens de voorbije periode van twaalf (12) maanden de dienstverlening aan de klant/abonnee al eens werd onderbroken wegens wanbetaling, is Hans gerechtigd om de dienstverlening zonder voorafgaande waarschuwing onmiddellijk te onderbreken indien de klant/abonnee een factuur niet tijdig betaalt en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag aan Hans heeft kenbaar gemaakt.

 

Wanneer de klant/abonnee binnen de gestelde termijn geen gevolg heeft gegeven aan een gebeurlijke ingebrekestelling en geen geldige betwisting van het openstaande bedrag vermeld in de ingebrekestelling aan Hans heeft kenbaar gemaakt, is Hans gerechtigd om op eender welk moment naar keuze het dossier ter incasso uit handen te geven. In dergelijk geval is Hans gerechtigd om aan de klant/abonnee maximaal € 150,00 incassokosten door te rekenen voor zover het totaal van de verschuldigde hoofdsom, verhoogd met de wettelijke rente, het bedrag van € 1.250,00 niet overschrijdt. In het geval het aan Hans verschuldigde bedrag hoger is dan € 1.250,00 zullen de reële incassokosten aan de klant/abonnee worden doorgerekend.

 

4.8 Conform Art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie behoudt Hans zich het recht voor om bij contracten van onbepaalde duur de prijzen van periodieke diensten op elk ogenblik te wijzigen. In geval van een tariefverhoging heeft de abonnee het recht om zonder boete het contract op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax, …) op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de prijswijzigingen.

 

4.9 Indien de klant/abonnee klachten heeft aangaande de juistheid van het factuurbedrag, kan hij de bezwaren schriftelijk binnen acht (8) kalenderdagen volgend op de datum dat de factuur werd opgemaakt aan Hans kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Hans onmiddellijk een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 

Indien een betwisting van een factuur terecht is of nog verder moet worden onderzocht zal Hans, na ontvangst van de betwisting de invordering van het betwiste deel van de factuur onmiddellijk opschorten dan wel de nodige stappen ondernemen om de verkeerde inning recht te zetten.

 

Hans zal de klant/abonnee duidelijk het niet betwiste bedrag alsook de datum waartegen dit moet worden betaald, meedelen.

 

Ingeval Hans de klacht verwerpt, wordt het betwiste bedrag onmiddellijk opeisbaar. De betalingstermijnen voor deze som worden vermeld in het schrijven waarin de beslissing wordt bekendgemaakt.

 

Op geen enkele manier zal Hans kosten in rekening brengen voor de afhandeling van de betwisting, met uitzondering van gevallen waarin de betwisting aantoonbaar tot doel heeft de betaling uit te stellen.

 

4.10 De klant/abonnee die zijn locatie verlaat of overdraagt zonder zijn abonnement op de dienst(en)(en) op te zeggen, aan te passen of over te dragen, blijft verantwoordelijk voor de betaling van de aan Hans verschuldigde sommen en het gebruik van de dienst(en)(en).

 

4.11 Wat de installatie betreft, varieert de prijs afhankelijk van het door de klant/abonnee gekozen type installatie. De verschillende installatiemogelijkheden die Hans aanbiedt, worden beschreven op de website www.hansdeboeck.be.

 

4.12 Bij een onnodige interventie is Hans gerechtigd de klant/abonnee een administratieve vergoeding ten bedrage van € 123,14 exclusief BTW aan te rekenen. Daarnaast zal Hans de kosten voor de onnodig uitgevoerde handelingen aan de klant/abonnee doorrekenen.

 

Een onnodige interventie is:

 1. Een verzoek tot herstelling van een storing die niet door Hans veroorzaakt werd en waarbij door Hans of haar onderaannemer toch handelingen zijn uitgevoerd;
 2. Een interventie waarbij Hans of haar onderaannemer nutteloze handelingen verricht heeft doordat de klant/abonnee niet op de afspraak aanwezig was, geen toegang tot zijn domein gaf of onjuiste informatie verschaft had;
 3. Een interventie die uitgevoerd moest worden door een fout waarvoor de klant/abonnee verantwoordelijk is, zoals abnormaal gebruik van de diensten of eender welke fout van de klant/abonnee.

Bovenstaande interventies zijn niet beperkt tot het domein van de klant/abonnee en kunnen ook betrekking hebben buiten het domein van de klant/abonnee.

 

4.13 De klant/abonnee erkent in zijn relatie met Hans de geldigheid en de bewijskracht van de facturen en van alle andere documenten die dienen voor de opmaak ervan.

 

 1. BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ABONNEMENTEN

5.1 Abonnementen die per maand dienen betaald te worden, worden met domiciliëring of (online) overschrijving vooraf betaald op het door Hans aangeduide rekeningnummer met vermelding van de juiste referenties.

 

5.2 Abonnementen die per jaar dienen betaald te worden, worden per domiciliëring, overschrijving of kredietkaart vooraf betaald.

 

5.3 Extra verbruik en op tijd en materieel gebaseerde bedragen worden maandelijks achteraf gefactureerd.

 

 1. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN DE KLANT/ABONNEE

6.1 De klant/abonnee verbindt zich ertoe dat hij bij de registratie van de diensten identificeerbaar is. Dit impliceert dat de klant/abonnee zich ertoe verbindt op elk moment tijdens de registratie correcte gegevens op te geven.  De klant/abonnee blijft ook daarna verantwoordelijk voor deze gegevens en dient deze onverwijld aan te passen indien nodig.

 

6.2 Indien Hans door de klant/abonnee gevraagd wordt om retroactief documenten op te maken nadat er door deze laatste administratieve wijzigingen werden uitgevoerd aan de aanvankelijk doorgegeven informatie, of nadat door de klant/abonnee bepaalde facturatiegegevens werden aangepast, dan is Hans gerechtigd administratiekosten aan te rekenen ten bedrage van € 12,40 exclusief BTW, uitgezonderd in het geval van verhuis van de klant/abonnee.

 

6.3 De klant/abonnee zal van de Hans diensten gebruik maken conform de toepasselijke wet- en regelgeving en zal zich gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig persoon verwacht mag worden.

 

6.4 De klant/abonnee dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik in het algemeen en de Hans diensten in het bijzonder. Hij zal de diensten niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen:

 

 • De klant/abonnee verbindt er zich toe de geldende wetgevingen na te leven wanneer hij van de Hans diensten gebruik maakt. Verboden is onder andere elke vorm van communicatie met een onwettig, onjuist, obsceen of lasterlijk karakter, die een inbreuk vormt op de openbare orde en/of de goede zeden en op de privacy van andere klanten/abonnees of derden, op de geldende wetgeving inzake rassen- en vreemdelingenhaat, evenals de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie;
 • De klant/abonnee verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten (waaronder zonder beperking de auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en rechten op databanken) van Hans, andere klanten/abonnees en derden te respecteren;
 • De klant/abonnee verbindt er zich toe geen ongevraagde boodschappen te verzenden, geen virus te verspreiden, of communicatie of gegevensopslag op andere wijze te verstoren en geen schade te berokkenen aan de Hans diensten of het gebruik of de capaciteit van deze Hans diensten voor andere klanten/abonnees of derden te beperken of te verhinderen, waaronder het internet nodeloos te belasten door een grote ongerechtvaardigde verkeerstroom te veroorzaken (flooding, spamming, enz…);
 • De klant/abonnee verbindt er zich toe geen daden van informaticapiraterij of ‘hacking’ te stellen tegen het systeem van Hans of elk ander systeem, zich geen toegang te verschaffen tot gegevens of systemen door middel van valse sleutels, valse codes en/of valse hoedanigheden of op andere illegale wijze, geen diefstal van gegevens te plegen en de integriteit van de informaticagegevens en programma’s niet aan te tasten, te beschadigen of te vernietigen;
 • De klant/abonnee verbindt zich ertoe om geen gebruikersnaam (zijnde het deel van het elektronische adres voorafgaand aan @) te kiezen en te gebruiken die in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden of die afbruik doet aan het imago of aan de rechten van Hans of derden. Hans behoudt zich het recht voor om elke naam die strijdig zou zijn met deze principes, te wijzigen en te verbieden.

 

6.5 Hans vraagt aan haar klant/abonnee haar op de hoogte te brengen van elke ongeoorloofde inhoud die vanaf haar netwerk toegankelijk is, teneinde Hans in staat te stellen de nodige en passende maatregelen te treffen om deze informatie uit te wissen of ontoegankelijk te maken.

 

 

6.6 De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel, die door hemzelf of een van zijn aangestelde aan Hans of een derde wordt toegebracht. De klant/abonnee verbindt zich ertoe Hans te vergoeden voor elke vraag, vordering, veroordeling tot schadeloosstelling waarvan Hans het voorwerp zou zijn ten gevolge van het gedrag of de boodschappen die de klant/abonnee of een van zijn aangestelde op internet zouden hebben verspreid of ten gevolge van enig ander gebruik door de klant/abonnee van de Hans diensten en voor alle vorderingen van derden.

 

6.7 Ingeval de klant/abonnee zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft Hans het recht de aan de klant/abonnee geleverde dienst(en) die het voorwerp uitmaakt (uitmaken) van dezelfde factuur geheel of gedeeltelijk te schorsen.

 

6.8 In geval van ernstige tekortkoming van de klant/abonnee aan zijn verplichtingen, mag Hans onmiddellijk de toegang van de klant/abonnee tot haar netwerk en de toegang tot de inhoud in kwestie door en / of voor derden blokkeren. De klant/abonnee wordt binnen een redelijke termijn per e-mail en/of gewone brief in kennis gesteld van deze blokkering en in gebreke gesteld om zijn verplichtingen te vervullen. Het (e-mail) adres dat zal worden gebruikt is het (e-mail)adres dat de klant/abonnee aan Hans als contactgegevens opgegeven heeft. Indien binnen de vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de verzending van de ingebrekestelling, de klant/abonnee zijn verplichtingen niet nakomt en er zich niet formeel toe verbonden heeft deze na te komen in de toekomst, heeft Hans het recht de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging geeft de klant/abonnee geen enkel recht op een vergoeding of schadevergoeding.

 

6.9 De schorsing van de dienst eindigt wanneer de klant/abonnee zijn verplichtingen is nagekomen. Tijdens de duur van de schorsing van de dienst door Hans blijft de betaling van de prijs verschuldigd, tenzij de klant/abonnee kan aantonen dat Hans de dienst ten onrechte heeft geschorst. Ook de opzeggingsvergoeding bedoeld in artikel 9.3 blijft gedurende de volledige duur van de schorsing verschuldigd. Op het ogenblik dat de dienst wordt hersteld, worden de activeringskosten eigen aan het opstarten van de dienst aangerekend.

 

6.11 Alle ongelimiteerde aanbiedingen zijn onderhevig aan een Fair Use Policy. Dit houdt in dat alle verbruik “fair” is zolang geen enkele andere klant problemen ondervindt die te wijten zijn aan het zware verbruik van een enkele klant. Hans behoudt zich het recht voor de klant/abonnee te informeren van wie het verbruik regelmatig en aanzienlijk het gemiddelde verbruik van klanten/abonnees met hetzelfde diensten overschrijdt. De klanten/abonnee zal door Hans schriftelijk en op naspeurbare wijze worden verzocht zijn verbruik te verminderen. Indien na drie (3) opeenvolgende schriftelijke verzoeken de klant/abonnee hieraan geen of onvoldoende gevolg blijkt te geven, behoudt Hans zich het recht voor – om de stabiliteit van het netwerk en de kwaliteit van de dienstverleningen aan andere klanten/abonnees niet in het gedrang te brengen – om het profiel van de klant/abonnee neerwaarts aan te passen.

 

 1. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN VAN HANS

7.1 Met uitzondering van de tijd die nodig is voor onderhoud aan de Hans dienst door of vanwege Hans, zal Hans zich inspannen haar diensten beschikbaar aan te bieden. Hans behoudt zich het recht voor de dienst te schorsen of te beperken om onderhoudsredenen, om aanpassingen uit te voeren of indien het gebruik of een storing van de dienst deze dienst of andere diensten van Hans verstoort. Hans zal ervoor zorgen de duur ervan te beperken tot de tijd die nodig is voor de uitvoering van de werken. Hans zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor dergelijke schorsingen of beperkingen.

 

7.2 Hans is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van enige Hans dienst en/of enige andere tekortkoming als gevolg van redelijkerwijs voor Hans niet voorzienbare omstandigheden en omstandigheden die haar niet toerekenbaar zijn, zoals onder meer, doch niet beperkt tot, storingen en/of uitval van het internet en de internetverbindingen, het telefoonnet, de telecommunicatie infrastructuur van een operator, de communicatieverbindingen of apparatuur van Hans of derden die diensten leveren aan Hans, de elektriciteitsvoorziening, de volledige bezetting van inbellijnen van Hans en andere storingen die buiten de macht liggen van Hans, en verder ook internationale conflicten, invoerreglementeringen en -beperkingen, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsongeregeldheden, boycotacties, vertragingen of niet-uitvoering van leveringen van derde-contracten van Hans.

 

7.3 In geval van onbeschikbaarheid of tekortkoming te wijten aan één van de hierboven omschreven omstandigheden voor een periode van méér dan twee (2) maanden, is elke partij gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen.

 

7.4 Hans is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan de klant/abonnee wanneer die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van Hans, dewelke door de klant/abonnee kan bewezen worden en door Hans kan vastgesteld worden. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen, in geval van aansprakelijkheid van Hans, op welke grond ook, zal de schadevergoeding waarop de klant/abonnee aanspraak kan maken, per gebeurtenis, waarbij samenhangende gebeurtenissen beschouwd worden als één gebeurtenis, nooit hoger zijn dan een bedrag betaald door de klant/abonnee voor toegang tot de Hans diensten gedurende twaalf (12) maanden, alle schadeloosstellingen inbegrepen. In geen geval is Hans aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies of beschadiging van gegevens, verlies van winsten, financiële verliezen, bijkomende uitgaven, verlies van klant/abonnee, verstoorde planning en vorderingen van derden. Elke vordering of aanspraak van de klant/abonnee tegen Hans vervalt één (1) jaar na de melding van de oorzaak van deze vordering of aanspraak.

 

7.5 De mededeling via de Hans-dienst door de klant/abonnee van de vertrouwelijke gegevens die hem betreffen of die hij als dusdanig beschouwt, gebeurt op zijn risico. Hij treft alle nodige maatregelen om het vertrouwelijke en integere karakter van zijn gegevens te beschermen. In naleving van de geldende wetgeving en het onderhavige contract is Hans niet verantwoordelijk voor de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens opgeslagen in haar informaticasysteem. De klant/abonnee alleen is aansprakelijk voor enige schade wegens onvoldoende beveiliging. De gegevens met een persoonlijk karakter met betrekking tot de klanten zijn opgenomen in de Hans database voor de duur van de overeenkomst en worden verwerkt:

 

 • met het oog op het klantenbeheer (bijvoorbeeld voor facturatie, voor de communicatie in het kader van de contractuele relatie met de klant/abonnee en bij geschillen); – met het oog op de goede uitvoering van de dienstverlening.
 • De klant/abonnee kan door Hans gratis worden geïnformeerd over de gegevens met een persoonlijk karakter die betrekking op hem hebben, door een schriftelijk verzoek, gedateerd en ondertekend, te richten aan Hans en in voorkomende gevallen vragen om onjuiste, onvolledige of niet-pertinente gegevens te corrigeren, conform de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

7.6 De klant/abonnee aanvaardt dat Hans niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verwijderen of niet ontvangen van e-mails of andere informatie, of voor het niet bewaren van e-mails of andere informatie.

 

7.7 Hans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de mededelingen of de boodschappen, noch voor de integriteit van de gegevens die via haar netwerk worden verstuurd. Hans kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten, noch voor de facturatie ervan, wanneer deze worden aangeboden door derden en toegankelijk zijn via haar netwerk.

 

Hans verstrekt geen waarborgen en is niet aansprakelijk voor de diensten die worden aangeboden of de informatie die wordt verspreid via haar netwerk.

 

7.8 Wanneer de klant/abonnee de overeenkomst opzegt, zal Hans zo spoedig als technisch mogelijk de betrokken dienst afsluiten en de klant/abonnee een schriftelijke bevestiging hiervan sturen.

 

7.9 Hans zal, op uitdrukkelijk verzoek van de klant/abonnee, kosteloos een waarschuwingsbericht sturen wanneer deze een door hem vooraf ingestelde en vrij te kiezen financiële bovengrens of een bovengrens uitgedrukt in volume bereikt heeft.

 

 1. GELDIGHEID, DUUR EN OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST

9.1 Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van de aanvaarding van de aanvraag door Hans, hetwelk kan blijken uit een geschrift, of uit de uitvoering van de overeenkomst door Hans. Het contract wordt afgesloten voor een minimum contractduur, dewelke vermeld wordt op de orderbevestiging . Behoudens schriftelijke opzegging door de klant/abonnee voor de vervaldag van de minimum contractduur, zal het contract automatisch worden verlengd voor onbepaalde duur.

 

9.2 De klant/abonnee kan zijn contract van bepaalde of onbepaalde duur op elk ogenblik schriftelijk opzeggen zonder de redenen ervan te hoeven meedelen, onverminderd de in artikel 9.3. bepaalde voorwaarden. Hans stuurt de klant/abonnee een schriftelijke bevestiging van de opzeggingsdatum, rekening houdend met de technische specificaties.

 

9.3 De eenzijdige opzegging van de overeenkomst door de klant/abonnee doet onmiddellijk en onherroepelijk rechtsgevolgen ontstaan. Indien de klant/abonnee beslist tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst tijdens de minimum contractduur, kan van rechtswege een schadeloosstelling wegens voortijdige beëindiging van de overeenkomst geëist worden. Deze schadeloosstelling wordt gelijkgesteld aan de som van de resterende maandelijkse bedragen tot en met het verstrijken van de contractueel bepaalde einddatum.   De klant/abonnee kan aan een opzegtermijn van maximum twee (2) maanden worden gehouden bij beëindiging van het contract na de stilzwijgende verlenging van het contract in een contract van onbepaalde duur.

 

9.4 In geval van een verhuis wordt het contract voor het abonnement op de oude locatie stopgezet. Het abonnement op de nieuwe locatie wordt als een nieuw contract beschouwd, onderhevig aan alle voorwaarden verbonden aan het aangaan van het nieuwe internetabonnement. In geval de verhuis plaatsvindt gedurende de minimum contractduur, en de klant/abonnee voor op de nieuwe locatie een overeenkomst aangaat voor minimaal een gelijkwaardig nieuw Hans abonnement, is de klant/abonnee geen schadevergoeding verschuldigd zoals bedoeld in artikel 9.3. Hans zal bij activatie van het abonnement op het nieuwe aansluitingsadres een creditnota opmaken voor de teveel gefactureerde periode van het abonnement op het oude aansluitingsadres.

 

9.5 Wanneer de klant/abonnee wenst over te stappen naar een abonnement dat gebruik maakt van een andere technologie, zal dit door Hans als een nieuwe bestelling beschouwd worden, onderhevig aan alle voorwaarden verbonden aan het aangaan van het nieuwe internetabonnement.

 

9.6 De klant/abonnee mag de overeenkomst slechts overdragen aan iemand die gelijktijdig op hetzelfde adres gevestigd is. De overdracht van de overeenkomst kan enkel als alle openstaande facturen door de overdrager zijn voldaan. De overdrager en de overnemer moeten tot een akkoord komen over de overdracht en Hans daarvan in kennis stellen door middel van een door beiden ondertekend document.

 

9.7 De klant/abonnee aan wie bij vonnis de toegang tot en/of het verblijf op het adres van de aansluiting wordt ontzegd, verleent aan Hans het recht de overeenkomst ambtshalve over te dragen aan de persoon die wettelijk de plaats van de aansluiting betrekt, indien deze laatste daarom vraagt.

 

9.8 De overdracht van de overeenkomst is gratis en houdt in dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, worden overgedragen aan de overnemer.

 

9.9 Hans mag de overeenkomst stopzetten of schorsen in geval van order of bevel van een administratieve of gerechtelijke instantie. In dat geval heeft de klant/abonnee geen recht op schadevergoeding.

 

9.10 Indien de klant/abonnee bij het internetabonnement over inbegrepen mailboxen beschikt, dan kan hij gedurende achttien (18) maanden volgend op de einddatum van de overeenkomst gratis toegang verkrijgen tot de elektronische post die toekomt op het (of de) aangemaakte Hans e-mailadres(sen).

Indien de klant/abonnee bij het internetabonnement over inbegrepen webruimte beschikt, dan kan hij Hans verzoeken dat gedurende zes (6) maanden volgend op de stopzetting van de overeenkomst de website(s) ge-host op de inbegrepen webruimte gratis bereikbaar blijft (blijven) voor het bewerken van de gegevens die daar opgeslagen zijn. De klant/abonnee dient zijn verzoek hiervoor aan Hans schriftelijk kenbaar te maken uiterlijk op de dag van de effectieve stopzetting van het internetabonnement.

 

 1. OVERIGE VOORWAARDEN

10.1 De klant/abonnee erkent kennis te hebben genomen van vermelde Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden. Door gewoon gebruik te maken van de dienst(en) bevestigt de klant/abonnee de aanvaarding ervan.

 

10.2 Hans en de klant/abonnee komen overeen dat alle onderlinge communicatie via beveiligde e-mail dezelfde wettelijke waarde heeft als geschreven en ondertekende briefwisseling.

 

10.3 Hans en de klant/abonnee komen overeen dat de informatie inzake de communicaties, de overeenkomsten en de betalingen die door Hans wordt opgeslagen op een duurzame en onveranderlijke drager, bewijskracht heeft tot bewijs van het tegendeel.

 

10.4 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen, primeren in de volgende volgorde:

 

 • product specifieke en/of klant/abonnee-specifieke voorwaarden;
 • huidige algemene voorwaarden.

 

10.5 Als het contract van onbepaalde duur is, behoudt Hans zich conform Art. 108 § 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Conform hetzelfde artikel heeft de klant/abonnee het recht om bij kennisgeving van voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden het contract zonder boete op naspeurbare wijze (bvb. per post, fax, …) op te zeggen. De klant/abonnee wordt van dergelijke wijzigingen tijdig en ten minste één (1) maand vooraf naar behoren individueel ter kennis gesteld (via e-mail of per post) en wordt tegelijkertijd op de hoogte gesteld van zijn recht om zonder boete het contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen indien hij de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt.

 

10.6 De ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van één van deze bepalingen van deze Algemene Voorwaarden doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen.

 

10.7 Alle vroegere, mondelinge of schriftelijke, akkoorden en overeenkomsten worden nietig beschouwd en volledig vervangen door de bepalingen van de onderhavige overeenkomst.

 

 1. GARANTIES

11.1 Hans garandeert de uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst.

 

 1. GESCHILLEN

12.1 Hans verbindt zich ertoe om problemen waarvan zij op de hoogte wordt gebracht en waaraan zij kan verhelpen, zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de klant/abonnee niet tevreden is met het antwoord of de geboden oplossing, kan hij zich wenden tot de interne ombudsdienst van Hans. Alleen schriftelijke klachten via [email protected]

 

12.2 De met Hans afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

 

12.3 Voor alle betwistingen die kunnen voortspruiten uit de overeenkomst waarvan o.m. de factuur het afdoend bewijs is alsmede voor deze die betrekking hebben op de uitvoering door partijen van hun verbintenissen zijn alleen Belgische Rechtbanken bevoegd.[/wgl_custom_text][/vc_column][/vc_row]